Vzdělávací projekt: Chytře a udržitelně

Tip: Můžete si také přečíst, co o nás napsalo Ministerstvo životního prostředí ČR

Hlavní cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit komplexní podporu vzdělávání, která povede k žádoucím změnám v chování spotřebitelů. Zaměříme se na edukaci v oblasti SDG, která nebude omezovat životní úroveň, ale bude podporovat ekologický pokrok bez negativních dopadů na životní prostředí. Naším záměrem je naučit spotřebitele, jak přemýšlet o svých skutečných potřebách, zejména v obdobích velkých společenských výzev. Podklady budou zahrnovat digitální výuková média, která budou motivovat a interaktivně zapojovat žáky do procesu učení.

Proč je tento projekt důležitý?
Spotřebitelé v západních společnostech čelí rostoucím nárokům a životní úrovni, což vede k neudržitelnému využívání zdrojů. S narůstající populací je udržitelnost stále aktuálnější téma. Je nezbytné formovat myšlení spotřebitelů v duchu udržitelnosti a racionálního přístupu k nakupování a využívání zdrojů. Cílená a motivující edukace je klíčem ke změně chování a omezení nadměrného plýtvání.

Jak toho dosáhneme?
Projekt "Chytře a udržitelně" bude využívat interaktivní výuková média (IVM) dostupná na inovativní platformě FutureBooks. Tato média budou obsahovat učební texty, multimédia jako jsou fotografie, videa, animace ale především svým uživatelům nabídnou interaktivní prvky, které zapojí žáky do aktivního učení. Didaktické materiály budou poskytovat ucelené informace a podporovat kreativitu žáků, čímž napomohou k hlubšímu porozumění udržitelného chování.

Partnerství a podpora
Projekt realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU), společností Společnost GREEN Solution s.r.o. a univerzitním SpinOffem UK: FutureBooks spol. s r. o.. Tato spolupráce zajišťuje multidisciplinární přístup a propojení teoretických znalostí s praktickými aplikacemi ve výuce. Výsledky projektu budou v souladu se strategickými cíli České republiky i Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje a digitálního i inkluzivního vzdělávání.

Inovativní přístup
Výuková média budou reflektovat nejnovější poznatky a metodiky v oblasti udržitelného chování. Díky zapojení expertům z různých oblastí budou interaktivní média vytvořena tak, aby byla snadno implementovatelná do výuky a poskytovala praktické nástroje pro učitele. Gamifikace a aktivizační prvky zajistí, že žáci budou motivováni k učení a aplikaci získaných znalostí v každodenním životě, obdobně, jako je tomu v případě projektu Smart Food. U tohoto projektu vyšlo v rámci hodnocení výstupů žáků (3. až 5. třída), že se jejich znalosti v oblasti správného zacházení s jídlem zlepšily o 40 %. Dále evaluace prokázala, že digitální formát interaktivních výukových médií FutureBooks aktivizuje žáky a zvyšuje jejich úspěšnost o čtvrtinu ve srovnání s tištěnou formou.

Projekt "Chytře a udržitelně" představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu světu. Umožní žákům získat důležité kompetence pro aktivní občanský, profesní i osobní život a přispěje k rozvoji ekologického povědomí a digitální gramotnosti v České republice.  

Univerzity o projektu
CUNI - Češi nevyužívají re-use centra a málo obnovují staré věci. Rádi utrácejí za nové oblečení a udržitelnost neřeší
MENDELU - Češi a Češky málo obnovují staré věci, rádi utrácejí za nové oblečení a udržitelnost neřeší